Obchodní podmínky

Níže uvedenými obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi webem www.darek-zazitek.cz, a objednatelem dárkového balíčku, případně příjemcem dárkového balíčku, pokud se jedná o dvě odlišné osoby.

V případě jakýchkoli nejasností nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 739 403 204 nebo emailem na info@darek-zazitek.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost Dokonalý zážitek s.r.o. se sídlem Zahrádka 26, 382 32 Mirkovice, identifikační číslo 03321266, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 22962 (dále jen Dokonalý zážitek, s.r.o.) je poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb.

Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Dokonalý zážitek s.r.o., a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a obchodními podmínkami společnosti Dokonalý zážitek s.r.o.

V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.


2. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služeb (Dokonalý zážitek s.r.o.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel

objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami;

objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby - je jím buď přímo objednatel služby, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Službou se rozumí veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

Zážitkovým certifikátem/poukazem je poukázka, která opravňuje objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou na zážitkovém poukazu nebo internetových stránkách www.dokonalyzazitek.cz. Zážitkový certifikát/poukaz následně také slouží jako vstupenka na zážitek.

Univerzální certifikát/poukaz – je poukázka, která opravňuje objednavatele nebo příjemce k čerpání zážitků v částce uvedené na certifikátu/poukazu.


3. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je smlouva uzavírána v českém jazyce. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.dokonalyzazitek.cz.


4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

4.2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Obchodních podmínkách uvedených. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby.

a)    Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „DO KOŠÍKU“);
b)    Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
c)  Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
d) V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU s povinností platby“ objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „DOKONČIT PLATBU s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 
e)  Vaši objednávku potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
f) V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Vaší objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. 
g)  V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena,vyhrazujeme si právo na zrušení již potvrzené objednávky.  V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
h)    V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.
 

4.3. Místo dodání a způsob převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový certifikát/poukaz dle objednávky. Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Součástí dárkového balíčku je i průvodní dopis obsahující další podmínky, za kterých bude zážitek realizován. Faktura je s ohledem na životní prostředí zasílána pouze v elektronické podobě; na vyžádání je možné ji zaslat.   

4.3.1. Nevyzvednutí zásilky formou dobírky

Smlouva mezi e-shopem a zákazníkem vzniká už v okamžiku, kdy zákazník odešle objednávku. Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a zákazník je povinen si zboží převzít s možností odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit náklady, které dodavateli vznikly (tj. poštovné a další náklady spojené s výrobou). Takto vzniklé náklady je možné vymáhat.

Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, budeme požadovat úhradu vzniklých nákladů (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb), tj. uhradů poštovného v plné výši + 50 Kč za náklady spojené s výrobou poukazu.

 

4.4. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Univerzální certifikát/poukaz lze využít k čerpání zvoleného zážitku až do výše hodnoty poukazu, v případě překročení tohoto limitu, je objednavatel povinen tento rozdíl uhradit na účet prodávajícího. Zážitkový certifikát/poukaz lze využít pro čerpání služby specifikované na poukazu a průvodním listu. Případně jej vyměnit za univerzální certifikát/poukaz, který objednavatele opravňuje k jeho užití dle pravidel univerzálních certifikátů/poukazů. Zážitkový certifikát nemůže být směněn za peníze.  

Zážitkový i univerzální certifikát/poukaz obsahují unikátní kód nezbytný pro využití příslušné služby. Příjemce služby je povinen tyto unikátní údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba (zážitek) je využívána oprávněnou osobou, která si zážitkový certifikát/poukaz nebo univerzální certifikát/poukaz koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

4.4.1 Platnost zážitkového certifikátu

Službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu. Platnost certifikátu je vyznačena na zážitkovém poukazu v kolonce „Platnost do:“. Platnost zážitkového certifikátu/poukazu a univerzálního certifikátu/poukazu je až na výjimky stanovena na 1 rok od zakoupení. Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost zážitkového certifikátu/poukazu a univerzálního certifikátu/poukazu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu a univerzálnímu certifikátu/poukazu.

Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu/poukazu nebo univerzálního certifikátu/poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s článkem IV. odstavec 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Platnost zážitkového certifikátu lze po dohodě s prodávajícím prodloužit za paušální poplatek 500,- Kč včetně DPH. Prodloužení poukazu se provádí na našich stránkách v sekci MÁM POUKAZ, nejpozději v poslední den platnosti certifikátu. Objednavatel / držitel poukazu je povinen případně doplatit rozdíl ceny zážitku, pokud došlo k jeho navýšení, o této skutečnosti bude objednavatel upozorněn běheme procesu prodloužení. Prodloužení po skončení platnosti, je zpoplatněno částkou 1 000Kč. Žádost však nesmí být zaslána déle jak 1 měsíc po skončení platnosti poukazu, v tomto případě pak poukaz propadá.

4.4.2 Rezervace

Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti zážitkového nebo univerzálního certifikátu/poukazu, resp. doby platnosti stanovené na průvodním dopise, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 2 týdnů před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost. Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách.  Po potvrzení nabízeného termínu příjemcem, zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.

4.5. Storno rezervace

4.5.1 Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 72 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu),a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. Postup storna a veškeré podmínky najdete ve své rezervaci.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

Klient je oprávněn v době platnosti certifikátu/poukazu sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti certifikátu/poukazu již nelze tento termín ze strany klienta měnit.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

4.5.2 Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 2 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na storno poukazu v plné výši.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod.) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

4.6. Zájezdy

Je-li u některého zážitku výslovně uvedeno, že se jedná o zájezd pořádaný cestovní kanceláří, řídí se podmínky zájezdu podle smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a zákazníkem.


5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře zasílané e-mailem. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.darek-zazitek.cz.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

5.2. Cena za dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.darek-zazitek.cz.

a) Zásilkovna dodání na výdejní místo zadané zákazníkem během objednávky

b) Přepravní společnost PPL, doručení na adresu zadanou v objednávce

c) Česká Pošta balíkovna a balík na Poštu -  dodání na vybranou Poštu dle PSČ zadané zákazníkem během objednávky

d) Česká Pošta doporučené psaní a balík do ruky - dodání na adresu zadanou zákazníkem během objednávky

e) E-mailem, poukaz bude zaslán pouze emailem na zadanou adresu zákazníkem během objednávky

5.3. Cena za dárkové balení

K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

5.4. Slevy

Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.

6. Recenze

Recenze produktů může provádět pouze držitel poukazu, který se služby účastnil. Po proběhnutí služby obdrží držitel poukazu automaticky odkaz na vyplnění hodnocení. Hodnocení je formou hvězdiček s možností textového hodnocení. Celkové hodnocení produktu se počítá z průměru všech udělených hodnocení daného produktu. Jiná forma hodnocení není na našem eshopu možná, hodnotí vždy a pouze držitel poukazu.

7. Slevy

Sleva z ceny produktu se odvíjí z nejnižší stanovené ceny za posedních 30 dní. Dále je nabízena množstevní sleva ( zakoupení delší jízdy, více kol, pro více osob), tato sleva vychází z ceny základní varianty produktu a jejího násobku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Poskytovatel služeb tímto informuje objednatele, případně třetí osobu, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že poskytovatel služeb je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že poskytovatel služeb provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat poskytovatele služeb o vysvětlení,

b) požadovat, aby poskytovatel služeb odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s tím, že přepravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.

Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Jak nakládáme s osobními údaji si přečtěte ZDE.


9. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


10. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí dárkového balíčku.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem/poukazem pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem certifikátu/poukazu v e-mailové závazné rezervaci) a certifikát/poukaz odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát/poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v článku 4.5.1 odstavci 2 těchto Obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky, jako když se příjemce služby nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu/poukazu a/nebo průvodního dopisu.

Provozovatel internetového obchodu www.dokonalyzazitek.cz nenese odpovědnost za škody způsobené klientem čerpajícím zážitek.

Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán zážitkový certifikát a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze smlouvy, kterou objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i s těmito obchodními podmínkami. 


11. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

11.1. Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.

b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

11.2. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu/poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).
V případech:
1b) v případě již potvrzené rezervace služby
2b) v případě již vyčerpané služby

c) Není-li v průvodním dopise k příslušnému zážitku (službě) uvedeno jinak, nebo po 14ti denní lhůtě, objednatel má právo odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby a v rámci platnosti poukazu za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 30% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).

Je-li společně se zážitkovým nebo univerzálním certifikátem/poukazem poskytnut objednateli dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatele, uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen spolu se zážitkovým nebo univerzálním certifikátem/poukazem poskytovateli služby vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně objednatele k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného bohacení dobře možné, má poskytovatel služby právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.


12. REKLAMACE

1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu/poukazu a popsat vady poskytnuté služby.

4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

5. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) zážitkový nebo univerzální certifikát/poukaz, popř. dárek, který je s ním poskytován, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

6. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

7. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

8. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách https://adr.coi.cz/cs


13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.

2. Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou pouze ilustrační.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.3.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.darek-zazitek.cz.